हम पुछैत छी

हम पुछैत छी: गुणनाथ झा सँ चन्दन कुमार झाक गपशप 

जगदीश मल्लि‍क (श्री जगदीश मल्लि‍ककेँ वि‍देह हस्त‍कला सम्मान- २०१२ देल गेल। बेचन ठाकुर हुनकासँ साक्षात्कार लेलनि।)

लक्ष्‍मी दासबेरमा (श्री लक्ष्‍मी दासकेँ कि‍सानी आत्‍म नि‍र्भर संस्‍कृति” लेल वि‍देह सम्मान २०१२ देल गेल। बेचन ठाकुर हुनकासँ साक्षात्कार लेलनि।)

शोभा कान्‍त महतो(श्री शोभा कान्‍त महतोकेँ वि‍देह अभि‍नय कला सम्‍मान- २०१२  देल गेल। बेचन ठाकुर हुनकासँ साक्षात्कार लेलनि।)

दुर्गा नन्‍द ठाकुर, (दुर्गा नन्‍द ठाकुर जी केँ वि‍देह हास्‍य अभिनय सम्मान- २०१२  देल गेल। बेचन ठाकुर हुनकासँ साक्षात्कार लेलनि।)

शि‍ल्‍पी कुमारी, (शि‍ल्‍पी कुमारीकेँ वि‍देह अभि‍नय सम्‍मान- २०१२ देल गेल। बेचन ठाकुर हुनकासँ साक्षात्कार लेलनि।)

झमेली मुखि‍या-( झमेली मुखि‍या केँ वि‍देह वस्‍तुकला सम्मान- २०१२ देल गेल। राम वि‍लास साहु हुनकासँ साक्षात्कार लेलनि।)

पनक लाल मण्‍डल (पनक लाल मण्‍डलकेँ वि‍देह चि‍त्रकला सम्‍मान- २०१२ देल गेल। राम वि‍लास साहु हुनकासँ साक्षात्कार लेलनि।)

प्रि‍यंका कुमारी (प्रि‍यंका कुमारीकेँ वि‍देह हास्‍य अभिनय सम्‍मान- २०१२ देल गेल। बेचन ठाकुर हुनकासँ साक्षात्कार लेलनि।)


सुलेखा कुमारी, (सुलेखा कुमारीकेँ वि‍देह नृत्‍यकला सम्मान- २०१२देल गेल। बेचन ठाकुर हुनकासँ साक्षात्कार लेलनि।)  


बुलन राउत (बुलन राउतकेँ वि‍देह वाद्यकला (ढोलक) सम्मान- २०१२ देल गेल। बेचन ठाकुर हुनकासँ साक्षात्कार लेलनि।)  


रमेश कुमार भारती (रमेश कुमार भारतीकेँ वि‍देह चि‍त्रकला सम्मान- २०१२ देल गेल। बेचन ठाकुर हुनकासँ साक्षात्कार लेलनि।)  


बहादुर राम (बहादुर राम केँ वि‍देह संगीत कला सम्‍मान(रसनचौकी) - २०१२  देल गेल। बेचन ठाकुर हुनकासँ साक्षात्कार लेलनि।)

परमानन्‍द ठाकुर (परमानन्‍द ठाकुर केँ वि‍देह संगीत कला सम्‍मान-(हारमोनियम)  २०१२  देल गेल। बेचन ठाकुर हुनकासँ साक्षात्कार लेलनि।)

यदुनन्‍दन पंडि‍त, (यदुनन्‍दन पंडि‍त केँ वि‍देह शि‍ल्‍प कला सम्मान- २०१२देल गेल। बेचन ठाकुर हुनकासँ साक्षात्कार लेलनि।)   


अमि‍त रंजन (अमि‍त रंजन केँ वि‍देह नृत्‍यकला सम्‍मान- २०१२ देल गेल। बेचन ठाकुर हुनकासँ साक्षात्कार लेलनि।)


वि‍देह बाल साहि‍त्‍य सम्‍मान २०११ सँ सम्मानित ले.क. मायानाथ झासँ उमेश मण्डलक साक्षात्कार

आशीष अनचिन्हारद्वारा श्री जगदीश प्रसाद मण्डलजीसँ लेल साक्षात्कार

किशोरीकान्त मिश्र जीसँ नबोनारायण मिश्र जीक साक्षात्कार

वि‍देह दिससँ श्री उमेश मण्डल द्वारा श्री जगदीश प्रसाद मण्डलजीक संग साक्षात्कार

श्री रवीन्द्र कुमार दास (चित्रकार) सँ मुन्नाजीक गपशप

श्री योगेन्द्र प्रसाद यादवजी सँ मुन्नाजीक साक्षात्कार

श्री रामलोचन ठाकुरक साक्षात्कार श्री नबोनारायण मिश्र जी द्वारा

श्रीगोविन्द झा जीसँ मुन्नाजीक भेल मुखोतरि
 
हम पुछैत छी: मुन्नाजीसँ श्री राजेन्द्र बिमलक अन्तर्वार्ता

हम पुछैत छी: मुन्नाजीसँ श्री राम भरोस कापड़ि "भ्रमर"क साक्षात्कार

रमेश रंजनसँ मुन्नाजीक अन्तर्वार्ता

बृषेश चन्द्र लालसँ मुन्नाजीक अन्तर्वार्ता

डॉ. कलाधर झासँ डॉ. शेफालिका वर्माक साक्षात्कार

धीरेन्द्र प्रेमर्षिसँ मुन्नाजीक गपशप

गंगेश गुंजन द्वारा रामाश्रय झा "रामरंग"सँ मृत्युपूर्व साक्षात्कार

जीवकान्तसँ विनीत उत्पलक गपशप

राजमोहन झासँ विनीत उत्पलक गपशप

मायानन्द मिश्रसँ विनीत उत्पलक गपशप

श्रृति झासँ विनीत उत्पलक साक्षात्कार


मायानन्द मिश्रसँ शिव प्रसाद यादवक साक्षात्कार

डॉ. रामदयाल राकेशसँ मनोज मुक्तिक अन्तर्वार्ता

आभाष लाभसँ मनोज मुक्तिक अन्तर्वार्ता

गजेन्द्र ठाकुर द्वारा रामाश्रय झा "रामरंग"सँ मृत्युपूर्व साक्षात्कार

राजमोहन झासँ गजेन्द्र ठाकुरक गपशप 

तारानन्द वियोगीसँ अनिल गौतमक गपशप

अनलकान्तसँ मुन्नाजीक गपशप 

कुमार शैलेन्द्रसँ मुन्नाजीक गपशप

अमरनाथसँ मुन्नाजीक गपशप

तारानन्द वियोगीसँ मुन्नाजीक गपशप
 
अनमोल झासँ मुन्नाजीक गपशप

दुर्गानन्द मण्डलसँ मुन्नाजीक गपशप

मिथिलेश कुमार झासँ मुन्नाजीक गपशप

बेचन ठाकुरसँ मुन्नाजीक गपशप

धीरेन्द्र कुमारसँ मुन्नाजीक गपशप

सोमदेवसँ मुन्नाजीक गपशप

अशोकसँ मुन्नाजीक गपशप  

ज्योति सुनीत चौधरीसँ मुन्नाजीक गपशप

जगदीश प्रसाद मण्डलसँ मुन्नाजीक गपशप


राजदेव मण्डलसँ मुन्नाजीक गपशप

देवशंकर नवीनसँ मुन्नाजीक गपशप

गजेन्द्र ठाकुरसँ मुन्नाजीक गपशप